Hva kan kreativitet og visualisering tilføre karriereveiledningen?

KOLBLaeringssirkel

Kreative og visuelle metoder i veiledning kombineres med Kolbs læringssirkel – inspirert av Designtenkning

Har du noen gang lagt ned mye jobb i noe som ikke gav ønsket resultat? 

En del veisøkere i karriereveiledning forteller om sine erfaringer nettopp på denne måten. De har opplevd at flere tiltak og betydelig innsats har gjort liten forskjell. Kan det være slik at veiledningen alt for ofte gyver løs på problemstillingen for å finne svar, uten å utforske selve problemet og finne behovene som ligger bak?1

Hvordan komme tett på veisøkerens følelser, underliggende utfordringer og behov?

Karrierveiledning, og annen arbeidsrettet kartlegging og veiledning, kan være komplekse og krevende arbeidsprosesser som berører mange livsområder.  Det er lett å havne i gamle spor.  Designtenkning kan gi ideer til metoder og verktøy for å utforske og komme tettere på veisøkerens følelser, underliggende utfordringer og behov.

Designtenkning betyr en utforskende holdning, og et sett med kommunikasjonsferdigheter for å utvikle dyp innsikt i brukerens/kundens behov. Innsikten i denne opplevelsen benyttes til å skape meningsfulle endringer og løsninger. Arbeidsmetoder fra designtenkning kan inspirere og tilføre ny vitalitet til karriereveiledning og kartlegging.

I Agnethe Ellingsens bok om Karrieredesign finner vi gode eksempler på dette: «I et omskiftelig arbeidsliv må vi alle bruke våre ressurser på nye måter. Å finne en vei når ting er uklare og usikre, betyr at vi må eksperimentere, leke og utforske mer. Være litt som Espen Askeladd, som møter utfordringer med optimisme, eventyrlyst, nysgjerrighet og stopper opp der andre går forbi, og som tar sjanser.»2

I møte med veisøkere betyr det å legge til rette for å utforske og kombinere kompetanse, ressurser og muligheter på nye måter. Ved å skape et tydelig bilde av veisøkerens tanker, følelser og behov er det langt større sjanse for at valg og beslutninger leder til en meningsfull og bærekraftig situasjon.

Profkart Mestring

prosess.jpg

Mestringsorientert utforsking av arbeidsmuligheter og arbeidsevne

Inspirert av blant annet designtenkning har vi i Profråd Karriereverktøy utviklet det digitale kartleggingsverktøyet Profkart Mestring; en helhetlig, strukturert og digital arbeidsprosess for å utforske jobbmuligheter på tross av hindringer.

Med Profkart Mestring utforskes kilder til mestring på sju områder;  Kompetanse, Jobbmuligheter og jobbsøk, Min hverdag, Personlige ressurser, Arbeidsrelaterte ferdigheter, Kommunikasjon og basisferdigheter samt Helse, funksjon og livsstil.

Metodikken tilbyr en veksling mellom å utforske og gjøre oppsummeringer pr område for å gjøre beslutningsgrunnlaget for veisøkeren mer oversiktlig og gi veisøkeren støtte til valg og beslutninger. Endringer på ett område kan åpne for muligheter på et annet område. Med Profkart Mestring får veileder og veisøker et verktøy og en metodikk for å utforske veisøkerens følelser, underliggende utfordringer og behov.


Kommunikasjons- og veiledningsferdigheter

Følgende kommunikasjons- og veiledningsferdigheter har paralleller til designtenkning og benyttes med Profkart Mestring:,

1.         Veisøkerens behov i sentrum
Oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter lokker fram nye perspektiver, slik at ressurser, hindringer og behov trer fram i et nytt lys. Veiledningen legger til rette for utforsking, oppdagelser, meningsfulle valg og beslutninger med mål om økt fremtidstro og håp. Et kjernespørsmål i arbeidsprosessen er; «Hva trenger du?»

2.       Mobilisering av veisøkers ressurser i prosessen
Visualisering og forestilling bidrar til eksperimentering og til at veisøker kan forske på seg selv og forståelsen av egen situasjon. Ferdigheter og kreativitet i kommunikasjons- og veiledningsferdigheter hjelper veisøkeren til å bli kjent med egne tankemønstre, følelser og behov. Samhandling og samskaping med andre benyttes i refleksjon og læringsoppgaver og gir ofte en annen forståelse av hindringene, økt tro på seg selv og nye mulige løsninger. Veiledningen vektlegger erfaringslæring og mobiliserer ressursene som finnes i veisøkers egne erfaringer. Kolbs læringssirkel benyttes aktivt i en holistisk og sirkulær læringsprosess. 

3.        Styrker relasjoner og nettverk
Veisøkeren oppfordres til å involvere mennesker i eget nettverk som ressurser og sparringspartnere i egen prosess og i egen idemyldring. Metodikken fremmer veisøkerens tilhørighet til eget nettverk/kontekst, og skaper bevissthet om verdifulle relasjoner.  Veisøkeren reflekterer sammen med veileder over disse erfaringene og bidrar til å forsterke det som virker meningsfullt.

4.       Beslutningskompetanse og karrierelæring
Veisøkerens arbeidsprosess er som en reise med utviklingsfaser der prosessen veksler mellom å åpne opp og utforske, og deretter dra sammen erfaringene og tankene i en retning –  eller for et område. Arbeidsprosessen hjelper veileder og veisøker til å oppsummere ressursene, mulighetene og behovene som finnes på hvert område, og som kan bidra til valg og beslutninger for en ønsket fremtid. Utprøving er sentralt i arbeidsprosessen. Veisøker reflekterer over egen læring i prosessen. Hvordan kan nye erfaringer og ferdigheter benyttes videre på egen hånd, og bli en kompetanse som hjelper veisøkeren i sine valg og beslutningsprosesser også i fremtiden?

Grunnstruktur, kreativ utforsking og visualisering

Profkart Mestring kombinerer en strukturert digital arbeidsprosess med en læringsorientert veiledningsmetodikk som åpner for kreativ utforsking og oppdagelser. Effekten av veiledningen styrkes gjennom at veisøkerens ressurser, opplevelser og behov trer tydelig fram på alle de områder som har betydning for å oppnå en ønsket situasjon.

I designtenkning finner vi støtte for at:

en strukturert arbeidsprosess kombinert med veiledningsferdigheter som inkluderer kreativ utforsking og visualisering er kraftfullt for å komme tettere på veisøkerens underliggende utfordringer og behov.

Profkart Mestring gir prosessuell støtte både til veisøker og veileder i arbeidet med å finne jobb- og/eller studiemuligheter som gir mening og mestring i en bærekraftig livssituasjon. De sju ulike områdene dekker bredden i en arbeidsevnevurdering hos NAV. Profkart Mestring kan benyttes i en heldigital veiledningsprosess.

Ønsker du mer informasjon om Profkart Mestring? Les mer her

Vil du gjennomføre en testkartlegging for å bli litt bedre kjent med Profkart Mestring? Klikke her for registrering så tar vi kontakt.

Referanser:

1.         Inspirert av Bettina Stams spørsmål i innledningen til Det lille heftet om designtenkning av Hestad, Grønli og Rigoni.

2.       Sitatet er hentet fra boken Karrieredesign av Agnete Ellingsen.


Artikkelen er skrevet av: Christian Grytnes og Karen Hannasvik
Tønsberg, 02.12.2020