Profkart Mestring

Et mulighetskart for gode og helhetlige beslutninger for jobbdeltakelse.

Vi vet at tidlig helhetlig oversikt er avgjørende for å kunne nytte seg av egne ressurser og muligheter. Med Profkart Mestring og tilhørende veiledningsmetodikk skapes et digitalt beslutningskart for utforskning av ressurser, muligheter og hindringer for jobbdeltakelse. Det visuelle kartet kan brukes som digitalt prosessverktøy og samtalemal i sykefraværsoppfølging og jobbrelatert veiledning, og ved utforsking og valg knyttet til ulike forhold som påvirker arbeidsevne.

Screenshot 2021-04-12 at 12.10.42

Hvorfor velge Profkart Mestring?

Aro+Ha_0387

Verktøy for effektiv jobbrelatert veiledning

Arbeidsinkludering handler om å finne og utforske jobbmuligheter der veisøkerens kompetanser, ressurser, ønsker og behov kan møte arbeidsgivers behov og muligheter for tilrettelegging.

For å kunne planlegge en solid karrierereise benyttes Profkart Mestring som prosessuelt verktøy i all digital jobbrelatert veiledning og oppfølging. Beslutningskartet er tilpasset med egne versjoner for veisøkere med og uten arbeidsforhold.

Det visuelle beslutningskartet legger til rette for at veisøker og veileder kan jobbe systematisk og metodisk med de områder som påvirker muligheter og evner til å skaffe, mestre og beholde jobb.

Profkart Mestring gir konkret innhold til samtaler med arbeidsgiver.

Profkart Mestring sikrer individuell tilpasning og suppleres av Profråd Interesse og Pråfråd Karriere der det er hensiktsmessig for veisøkerens prosess.

Les mer om Profråd Interesse og Profråd Karriere

20140228_Trade+151_0046 (1)

Avklaring av bistandsbehov

Profkart Mestring gir en digital struktur til den faglige arbeidsprosessen i den innledende fasen av veiledningen, der relasjonen også skal bygges.

I overgangsfaser og valgsituasjoner kan ambivalens og usikkerhet gi uklar sikt. For å kunne støtte veisøkeren i sin prosess er du som veileder i behov av en totaloversikt der både sosiale forhold, helse/funksjon og kompetanse kan være berørt.

Det er derfor avgjørende å sikre effektivitet og kvalitetssikring i den innledende veiledningsprosessen. Mange veiledere opplever at de innledende samtalene lett blir problemorientert uten at viktige temaer blir berørt. De opplever også at tidsbruken blir stor med gjentatte møter for å komme frem til et beslutningsgrunnlag.

Ved bruk av Profkart Mestring vil veisøker få profesjonell veiledning og oversikt over sin helhetssituasjon, der målet er å kunne høste ressurser i hver enkelt kategori for solide jobb- og utdanningsvalg fremover. Hensikten er å legge til rette for effektive og trygge beslutninger når potensielle veier velges inn – og velges ut.

20140301_Trade-151_0124-copy

Oppfølging av sykemeldte

Profkart Mestring strukturerer oppfølgingssamtalen mellom sykemeldt, arbeidsgiver og fastlege. Målet er å skape oversikt og finne muligheter for tilbakeføring, tilrettelegging og/eller alternative arbeidsoppgaver hos egen arbeidsgiver. Samtalemalen kan brukes både i digital sykefraværsoppfølging og i fysiske dialogmøter.

Beslutningskartet gir den sykemeldte rom til å forberede seg på samtalen og få oversikt over sin situasjon, samtidig som det sikrer at helhetsituasjonen tas i betraktning. Fokuset rettes mot muligheter og veien fremover, heller enn diagnoser og hindringer.

Resultatet av utforskingen er en beskrivelse av ønsket fremtid og et beslutningskart for veien videre. Dette brukes som utgangspunkt for en oppfølgingsplan for å mestre ønsket fremtid.

Vi vet at raskt oversikt over helhetssituasjonen gir større sannsynlighet for tilbakeføring. Ved å benytte ProfKart Mestring i oppfølging av sykemeldte skapes en kvalitetssikret og strukturert oversikt over den enkeltes ressurser, muligheter, hindringer og behov på veien tilbake til arbeid.

Dette sier våre kunder

“På sertifiseringskurset fikk jeg økt forståelse for viktigheten av å se menneskets helhetssituasjon i veiledning mot retningsvalg. Kurset ga meg også økt forståelse for hvordan samtaler bør bygges opp for å sikre progresjon og ta med ressurser fra en kategori inn i samtaler knyttet til den neste.”

— Jobbkonsulent, Avklaring

“Med Profkart Mestring får jeg igangsatt den innledende kartleggingen parallelt med at jeg bygger relasjon til deltaker og trygger denne i prosessen. Fordi jeg bruker verktøyet gjennom hele tiltaksløpet er deltaker alltid forberedt på veiledningstemaene vi skal ta opp og vet hvorfor vi snakker om det vi snakker om. Det gjør prosessen effektiv for meg og oversiktlig for deltaker. Jeg føler meg trygg på at deltakerne mine tilbys en hensiktsmessig og givende digital tiltaksgjennomføring, nå som jeg har Profkart Mestring med meg i prosessen”

— Metodeveileder, Arbeidsrettet rehabilitering