Profråd Karriere

Støtte til utdannings- og jobbvalg som harmonerer med den enkeltes personlige forutsetninger. Profråd Karriere gir oversikt og dømmekraft for bevisst planlegging av fremtiden på en meningsfull og bevisst måte.

Hvordan veilede mennesker til å ta bevisste, meningsfulle og fremtidsrettede utdannings - og jobbvalg? Profråd Karriere tilbyr veiledningsmetodikk med faglig forankring og opplæring i praktisk gjennomføring både ved tradisjonell veiledning og i digitale veiledningsrom.

Profråd Karriere strukturerer og sikrer progresjon i utforsking og veiledning knyttet til

Interesser

At utdannings - og jobbvalg samsvarer med våre interesser tilfredsstiller oss både personlig og profesjonelt. Å veiledes mot større bevissthet knyttet til ressurser og interessemønster skaper nysgjerrighet og gir retning. Det styrker motivasjon og gir motstandskraft i vanskelige perioder. Med utgangspunkt i egne yrkesinteresser er det lettere å holde rett kurs i et omskiftelig arbeidsliv.

Verdier

For å sette retning er personlige verdier og yrkesverdier viktige. Disse bør samsvare med hverandre slik at yrkesvalg ikke står i konflikt med det som er viktig for oss. I veiledningen nyttes verdier som et kompass for utforsking av ulike veier videre. Målet er å skape bevissthet rundt egne verdier og prioriteringer. Hvilke verdier overstyrer andre når disse står i konflikt? Hva kan det ikke inngås kompromiss på fordi det er kjernen av hva som er viktig for deg.

Evner og anlegg

For å se muligheter må den enkeltes potensiale utforskes. I veiledning knyttet til evner og anlegg er fokuset rettet mot hvilke evner den enkelte ønsker å bruke i arbeidslivet. Målet er å skape bevissthet rundt latente muligheter og oversikt over helhetlig kompetanse. I veiledningen reflekteres det over hvordan denne ønskes brukt hvordan dette matcher med arbeidsmarkedets behov.

Beslutningsutvikling og beslutnings­stil

Valgkompetanse handler både om kompetanse til å gjøre valg og forståelse for ulike måter å gjøre valg på. Å være bevisst egen beslutningsstil skaper trygghet i valgsituasjoner, men kan også være nyttig for å kunne bryte et mønster som ikke fungerer. I veiledningen legges det til rette for refleksjon og læringsaktiviteter som styrker veisøkers bevissthet om foretrukken beslutningsstil. Målet er at den enkelte får større kunnskap om egen beslutningsstil og alternative strategier for informerte, trygge karrierevalg.

Kom­munikasjon og samhandling

Kommunikasjonsstiler vi er komfortable med reflekterer delvis vår personlighet. Hver enkelt har erfart at våre valgte stiler har gitt oss suksess. Dermed blir de innarbeidet som vaner. I veiledningen reflekteres det rundt egen kommunikasjon og øvelse i bevisste kommunikasjonsvalg. Målet er bevisstgjøring og økt innsikt om egen evne til å være fleksibel i samhandling med andre.

Arbeidser­faringer og opplevd mestring

Å oppleve mestring betyr at vi har riktig kompetanse til å løse de riktige oppgavene. Det opparbeides gjennom bevissthet og øvelse. Mestring skaper trivsel, fordi den enkelte får lene seg på sine styrker og oppleve fremdrift. I veiledningen er målet er å skape større bevissthet rundt læringsaktiviteter og skape mestringstro; Veisøker skal støttes i refleksjon rundt tidligere arbeidserfaringer og oppdage hvordan mestring skapes i aktivitet og øving.

Dette sier våre kunder

“Studiets relevante teori og praktiske øvelser hang svært godt sammen. Vi fikk øve oss med reelle veisøkere de to siste dagene, og det var særlig lærerikt med bruk av video, med tilbakemeldinger og refleksjon i etterkant. Totalt sett er jeg veldig fornøyd med sertifiseringskurset i Profråd Karriere. Det har vært nyttig både faglig og personlig. Prosesser er satt i gang hos meg, og jeg tror det ligger mye læring i dette, også etter at kurset er slutt.”

— Inspektør og veileder, ungdomsskole

“Etter å ha fullført sertifiseringskurset i Profråd Karriere føler jeg meg mye tryggere som veileder. Kurset hadde perfekt balansering av teoretisk læring og praktiske caser. Vi fikk god veiledning av kompetente og motiverende forelesere, noe som gjorde at hele opplevelsen føltes veldig profesjonell. Jeg sitter igjen med positive tanker om kurset, også fordi pensumet er oppdatert og spennende for oss som deltagere. Anbefaler dette kurset til alle som ønsker mer kompetanse innenfor veiledning, uansett bransje.”

— Fagansvarlig, arbeidsinkluderingsbedrift

Sertifisering i Profråd Karriere gis i regi av NTNU. Avlagt hjemmeeksamen gir 7,5 studiepoeng i karriereveiledning.

Les mer