NTNU og Profråd Karriereverktøy bidrar til kvalitet i karriereveildning

Profråd Karriereverktøy har gjennomført en vurdering av studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» på NTNU i lys av kompetansestandardene i Kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. Vurderingen tar for seg de sju kompetanseområdene i kvalitetsrammeverket og omfatter fagplanen, læringsmålene og læringsaktivitetene i studiet.

Vurderingsrapporten beskriver hvordan studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» på NTNU styrker studentenes kompetanse på alle de sju kompetanseområdene i kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. Studiet gir 7,5 studiepoeng i karriereveiledning og sertifisering i karriereverktøyet Profråd Karriere. Studiet gjennomføres på 4 dager med påfølgende hjemmeeksamen.

image-1

Nasjonalt kvalitetsrammeverk - Sju kompetanseområder for karriereveiledning

Kompetanse Norge lanserte i oktober nettstedet Kvalitet i karriereveiledning. Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge, understreket på lanseringen betydningen av at det ikke bare tilbys karriereveiledning til alle som ønsker og trenger det, men at tilbudet som gis er kvalitetssikret.

Det nasjonale kvalitetsrammeverket er et stort og viktig bidrag til at karriereveiledningstjenestene som tilbys i Norge har høy kvalitet.

En del av kvalitetsrammeverket handler om veilederes og fagpersoners kompetanse. Rammeverket gir retning til kompetanseutviklingen i hele fagfeltet fra veiledere, ledere og tjenesteleverandører i relevante sektorer, til kurs- og utdanningsinstitusjoner som jobber for å styrke kompetansen innenfor karriereveiledning i Norge.

Kompetanseområdene gir en oversikt over hva karriereveiledning innebærer og hvilken kompetanse en profesjonell karriere­veileder bør ha.

Les mer om Kvalitetsrammeverket her

Om vurderingsarbeidet og resultatet:

Vurderingsarbeidet av studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» opp mot kompetansestandardene har vært interessant og lærerikt. Vi har virkelig oppdaget hvor betydningsfullt et nasjonalt kvalitetsrammeverk er for oss som jobber med karriereveiledning på ulike nivåer og områder. I rammeverket finner vi gode ressurser som hjelper oss til å reflektere over, og evaluere, eget bidrag og egen praksis innenfor karriereveiledning.

Resultatet av arbeidet har gjort oss trygge på at studiet kan bidra til å løfte studentenes kompetanse på alle de sju kompetanseområdene i det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. Studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» er slik et viktig bidrag til at veiledere kan øke sin kompetanse i karriereveiledning i tråd med nasjonale anbefalinger.

«Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet»

Vurdering pr kompetanseområde

Bildertilartikkelomkvalitetsstandardene

1. Veiledningsprosesser og relasjoner

I studiet lærer studentene veiledningsteori parallelt med at de trener på praktisk veiledning i små grupper. Teori bidrar til viktige perspektiver på å veilede mennesker til å oppdage egne ressurser, se ressursene i kontekst og ta dem i bruk. Studentene reflekterer over rollen som profesjonell veileder for mennesker i endring og utvikling. Studentene utvikler praktiske ferdigheter i å gjennomføre profesjonelle veiledningssamtaler, og tilpasse veiledningsmetoder og verktøy til veisøker og situasjon. Kommunikasjons- og relasjonsferdigheter vektlegges sterkt i studiet med en helhetlig tilnærming til kommunikasjon og læring. Hjemmeeksamen innebærer å gjennomføre flere veiledningssamtaler og deretter skrive en besvarelse hvor de reflekterer over, og drøfter sine erfaringer, i lys av relevante karriereteorier.

2. Etikk

Studentene observerer hverandre i veiledningstrening og gir hverandre tilbakemelding. Slik samskapes læring i undervisningen. Treningen består i å bli bevisst egne tolkninger, holdninger og kompetanser. Studentene reflekterer systematisk over egen praksis og forholder seg konkret og refleksivt til etiske problemstillinger. Studentene blir bevisst hvordan de selv kan jobbe for å møte veisøker med åpenhet og respekt og forstå betydningen av egen rolleforståelse. Ikke minst blir temaet «veisøkers behov og ønsker» vs «samfunnets behov og ønsker» tatt opp og drøftet som en problemstilling som karriereveiledningen berører. De etiske temaene inneholder også temaet testkritikk som gir studentene trening i å forholde seg kritisk og se begrensninger og fallgruver ved bruk av ulike kartleggingsverktøy. I tilknytning til undervisning og trening drøftes også behovet for høy bevissthet om personvern og informasjonssikkerhet.

3. Karrierefaglige teorier og metoder

Undervisningen gir studentene oversikt over det teoretiske fagfeltet som omhandler karriereutvikling og karriereveiledning. I oppsummering av treningsøktene blir de ulike problemstillingene sett i lys av ulike teorier og metoder. Slik knyttes teori og praksis sammen gjennom samskapende erfaringslæring der teorier og metodevalg blir gjenstand for kritisk refleksjon. Undervisningen tar utgangspunkt i en digital kartlegging med Profråd Karriere, og all undervisning og veiledningstrening foregår i hovedsak på en digital undervisningsplattform. Studiet legger til rette for konkrete og personlige erfaringer med integrerte metoder i karriereveiledning og karrierelæring.

4. Karrierelæring

I studiet jobber studentene med temaene karrierelæring, karriereferdigheter og karrierekompetanser. Studentene utfordres til å bli bevisst hvordan veiledning med tilhørende læringsaktiviteter kan bidra til at veisøker utvikler karrierekompetanser som ruster den enkelte til å håndtere endringer og overganger i liv, læring og arbeid på en bedre måte. Studentene utfordres til å se sammenhenger mellom refleksjon, veiledning og erfaringslæring for på denne måten legge til rette for at veisøkerens ressurser kan oppdages, oppleves og formidles som handlingsrettet karrierekompetanse.

5. Utdanning og arbeid

Gjennom teori, oppgaver og trening jobber studentene med å øke sin innsikt i karriereveiledningens særlige fokusområder: utdanning og arbeid. Studentene får kjennskap til kilder og nasjonale rammeverk for karriereveiledning, kilder til å holde seg oppdatert om utdanningsveier, trender og etterspørsel på arbeidsmarkedet og de reflekterer over betydningen av å være faglig oppdatert på forskning om fremtidige kompetansebehov. Gjennom teori, øvelser og refleksjon jobber studentene med å oppøve ydmykhet, åpenhet og nysgjerrighet i møte med veisøkernes behov, samtidig som de har høy bevissthet om målet med karriereveiledning.
Studentene reflekterer også over den betydningen som karriereveiledningen kan ha for å ta valg ved omorganisering, forfremmelser i jobb eller til å fremme helse og funksjon.

6. Målgrupper og kontekst

Studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» er åpent for studenter fra mange ulike bransjer og virksomheter. Det vil derfor være behov for tydelighet i kurset på at ulike målgrupper for veiledning, og ulike karriereveiledningstjenester kan ha ulikt mandat og lovverk. I tillegg til teori om fagfeltet og hvordan sosiokulturelle forhold påvirker individets karriereutvikling bidrar mangfoldet av studentene også til innsikt i en stor variasjon av målgrupper og mulige og mindre mulige fremtidsbilder. Studentene oppøver høy bevissthet om faren for å overføre egne løsninger og muligheter, i stedet for at det blir veisøkers mulighetshorisont som blir påvirket.

7. Utvikling, nettverk og systemarbeid

Studiet har teori og trening som er egnet til å utvikle studentens kompetanse til å påta seg arbeidsoppgaver på et systemnivå. Dette kan omfatte koordinering, nettverksbygging, innovasjon, prosessledelse og utvikling av karriereveiledningstilbud. Her må det likevel fremheves at studiets rammer er på 7,5 studiepoeng med begrenset omfang og varighet. Studentenes kvalifikasjoner til å møte denne typen arbeidsoppgaver vil avhenge sterkt av deres samlede kompetanse etter studiet. Det er imidlertid helt klart at studenter som har opparbeidet nødvendig kompetanse innenfor relevante tilknyttede fagfelt kan få øynene opp for de muligheter som finnes for å jobbe med utviklingsoppgaver på systemnivå innenfor karriereveiledning. For studenter som ikke har denne type kompetanse ved opptak til studiet, vil studiet kunne belyse fagfeltets bredde og skape interesse for den typen arbeid, sammen med et ønske om å gå dypere i fagfeltet.

 

Vurderingen er gjennomført av Christian Grytnes, Karen Hannasvik og Kristin Landrø.

Ønsker du å vite mer om vurderingen eller om studiet? Ta kontakt

NTNUunnamed

Studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» gjennomføres av NTNU Videre i et samarbeid med Profråd Karriereverktøy. Les mer og søk her