Digitale veiledningsrom for oppfølging av jobbsøkere og sykmeldte

Thinkingshutterstock_1080151196_1800

Digital veiledning og oppfølging

Oppnåelse av målsetning med arbeidsrettet veiledning og oppfølging fordrer at veisøkeren blir sett, anerkjent og respektert – også når veiledning og oppfølging skjer digitalt. 

De samme veiledningsprinsippene ligger til grunn også i den digitale tiltaksgjennomføringen. Den enkelte veisøker må settes i fokus og støttes i utforsking og læring også når de fysiske veiledningsmøtene erstattes av teknologiske treff.

Profkart Mestring er utviklet for å igangsette og støtte læringsprosesser som skal styrke den enkeltes karrierekompetanse og ruste til arbeidsdeltakelse og utdanning. De faglige temaene som utforskes er derfor godt forankret i anerkjente metoder og teorier om karrierelæring, karrierekompetanser og karrierebeslutninger.

Digital veiledning og oppfølging handler om:

1. Veiledningssamtalene

Med Profkart Mestring skjer digital kommunikasjon og informasjonsutveksling i veiledningssamtaler på en trygg og sikker plattform. Temaene som tas opp i veiledningen er organisert og presentert i digitale veiledningsrom slik at det blir oversiktlig og forutsigbart for veisøkeren. Veiledningsmetodikken er anerkjent og har evidensbasert faglig forankring også når det benyttes digitale verktøy. 

2. Læringsaktiviteter – Karrierelæring

Alle aktiviteter som igangsettes har et klart læringsmål for den enkelte veisøker. I et karrierelæringsperspektiv skjer læring hele tiden, men befestes først når veisøkeren får reflektere over egen læring og oppdagelse. Den digitale gjennomføringen ivaretar kontinuerlig refleksjon og progresjon mot læringsmålene. 

Profkart Mestring – et digitalt beslutningskart

Profkart Mestring kan benyttes som prosessuelt verktøy i all digital arbeidsrettet veiledning og oppfølging.  Profkart Mestring sikrer individuell tilpasning og suppleres av Profkart Interesse og Profråd Karriere der det er hensiktsmessig for veisøkerens læringsprosess.

Profkart Mestring er et digitalt beslutningskart med tilhørende veiledningsmetodikk. Det visuelle kartet hjelper veileder og veisøker til å jobbe metodisk og strukturert med de områder som påvirker muligheter og evne til å skaffe jobb, mestre jobb og beholde jobb. 

For å sikre effektivisering og kvalitetssikring er kartet delt inn i emneområder som tilsvarer vurderingskriteriene i en arbeidsevnevurdering. Emnene er også relevante for en oppfølgingsplan for sykmeldte. 

Rekkefølgen på emnene er av stor betydning for veisøkers myndiggjøring og fremtidstro.

I den digitale arbeidsprosessen utforsker og avklarer veisøker forhold i samarbeid med veileder. Beslutningskartet hjelper veisøker til å få oversikt over sin livssituasjon. Det visuelle kartet kan skrives ut og benyttes i en kreativ tilnærming. Eksempelvis kan det benyttes som tankekart eller til systematisering av notater – samtidig som det benyttes digitalt.

Gjennom ulike aktiviteter og veiledet refleksjon knyttet til de syv emnene, gir strukturen veisøkeren hjelp til å avdekke og synliggjøre et helhetsbilde, som til slutt danner grunnlaget for veiledede beslutningsprosesser. 

Profkart Mestring kan benyttes som refleksjons- og prosessverktøy i alle faser av en digital oppfølging mot jobb og utdanning. 

De enkelte temaene kan danne utgangspunkt for samtaler om jobbinnhold, åpenhet og tilretteleggingsbehov i møte med arbeidsgiver eller en utdanningsinstitusjon. 

En trygg og sikker samarbeidsrelasjon mellom veileder og veisøker  

Beslutningskartet i Profkart Mestring gir pedagogisk, faglig og visuell støtte til utforsking av muligheter uten at veisøker og veileder møter hverandre fysisk.  Invitasjon sendes ut elektronisk og gir veisøkeren tid til å reflektere over utsagn og justere sine svar før veilederen involverer seg i læringsprosessen.

Når veisøkeren har forberedt seg på temaer og utsagn, kan disse utforskes og systematiseres av veisøker og veileder i fellesskap ved hjelp av den digitale samtaleloggen eller muntlig per telefon-/videokonferanseløsning.

Forberedelsen sikrer at veiledningen oppleves mer forutsigbar. Det kan også være lettere å skrive i en «chat» enn å snakke om svært personlige temaer. 

Veiledningsmateriellet beskriver tydelig hvordan den digitale kommunikasjonen gjennomføres mellom veisøker og veileder.

Det er god dokumentasjon for at relasjonen mellom veileder og veisøker blir like trygg og læringsfremmende som ved fysiske møter.

Beslutningsstøtte i digital veiledning og oppfølging

Å være i stand til å ta gode beslutninger handler om å kunne strukturere og bearbeide store menger informasjon, og det handler om bevissthet om egne beslutningsstrategier.

I beslutningskartet er rekkefølgen i temaene avgjørende for resultatet av arbeidsprosessen.

Mennesker med lavt selvbilde og liten tro på egen kompetanse og evner, er ofte ubesluttsomme og blir derfor ofte stående i uavklarte situasjoner. Konsekvensene kan være uheldige på mange områder der både relasjoner, jobb og helse kan bli skadelidende. 

I Profkart Mestring er kompetansebevissthet og beslutningsferdigheter helt sentrale elementer i veiledningen. Veisøker hjelpes til å akseptere det som ikke kan endres, og til å gripe de mulighetene som kan nås gjennom gode beslutninger og målrettet jobbing med læring og utvikling.  

Bevisstgjøringen av «alt du er og alt du kan» på alle livets områder er avgjørende for å få frem et riktig og hensiktsmessig beslutningsgrunnlag, før veisøkeren ledes gjennom bevisstgjørende beslutningsprosesser. Det digitale og visuelle beslutningskartet gir felles bilder og felles struktur i den digitale veiledningen.

Beslutningsstøtte gis med mål om å bygge beslutningsferdigheter. Slik settes veisøkeren i stand til å ta gode beslutninger også i fremtiden. 

Profråd Mestring kan også benyttes som grunnlag for nettbaserte undervisningsopplegg innenfor de aktuelle temaene.

Utforming av plan for veiledning og oppfølging 

Oversiktsbildet skapes gjennom en læringsprosess, der veisøker utforsker egne ønsker og behov, og reflekterer sammen med veileder i påfølgende digital veiledning. Prosessen har til hensikt å sortere alle forhold som kan være gjenstand for prioriteringer og beslutninger, i den hensikt å gi støtte i beslutningsprosesser. 

Med Profkart Mestring som samtalemal kan veileder støtte veisøkeren i å ta valg, og avklare hensiktsmessige læringsaktiviteter, delmål og hovedmål for den avtalte perioden. Beslutningskartet benyttes sammen med bestillingen fra NAV, når veisøkers skal utarbeide en plan for et tiltaket.  I oppfølging av sykmeldte benyttes beslutningskartet til å sette mål for opptrapping av friskmelding med tilhørende arbeidsoppgaver og tilrettelegging. 

Mål for en fremtidig ønsket situasjon

Ved bruk av Profkart Mestring utfordres veisøkerne gjennom å ta stilling til utsagn. De må kjenne etter hvordan de opplever egen situasjon innenfor sju temaer med sju tilhørende punkter. Hvert punkt har to utsagn, knyttet til vurdering av hvordan ting er i dag, og hvordan en ønsket situasjon kan se ut. De utforsker sammen med veileder hva de trenger for å komme til en ønsket situasjon. I veiledning konkretiserer de hva de trenger hjelp til, hvem de trenger hjelp av og når det bør skje.

Veisøkeren støttes av beslutningskartet for å få og opprettholde oversikt over nåsituasjonen og på hvilke områder det er mest motiverende og realistisk å gjøre endringer. Målarbeidet med involvering av tanker, følelser og kroppslige signaler er avgjørende for å sette mål som engasjerer og motiverer veisøker til å gjøre den innsatsen som kreves for å progresjon mot fremtidig ønskede situasjon.

Handlingsplanen for den avtalte oppfølgingen kommer som et resultat av godt og bevisstgjørende målarbeid. Målarbeid og prioritering er etter våre brukeres erfaringer like kraftfullt på en digital plattform som i det fysiske veiledningsrommet, men det fordrer at veileder har gode digitale veiledningsferdigheter.

Beslutningskartet støtter veisøkeren i å gjennomføre de daglige aktivitetene og legger til rette for refleksjon. Gjennom samtaleloggen oppfordres veisøker til digital dialog med veileder underveis, og den digitale løsningen fungerer som en støtte til å opprettholde avtalt plan og fremdrift. 

Iverksette og følge opp aktiviteter for læring og utvikling

Den digitale plattformen er bygget for å ramme inn den helhetlige utforskingen av arbeidsevne og muligheter på arbeidsplassen, i arbeidsmarkedet eller i en studiesituasjon. Dette innebærer at plattformen brukes som ramme for iverksettelse og oppfølging av aktiviteter for læring og utvikling også mellom de digitale veiledningsmøtene. 

Profkart Mestring fungerer som støttende samtalemaler i mulighetsorientering og ressursbevissthet, og i vurderinger av tilretteleggings – og bistandsbehov. Temaene kan utforskes enkeltvis, bygges på hverandre eller brukes i en samlet kartlegging med oppfølging av læringsaktiviteter over tid. Læringsaktivitetene kan eksempelvis foregå på arbeidsplassen, i trening og rehabilitering, i språktrening, i sosiale situasjoner mm.

Oppfølging og veiledning kan uansett knyttes til faglige temaer i de digitale veiledningsrommene og følges opp med en tydelig intensjon knyttet til læringsmål. Den digitale plattformen benyttes også til å forberede samtaler med arbeidsgiver og til å dokumentere og følge opp aksjonspunkter og temaer etter samtaler med arbeidsgiver. 

Oppsummert har vi i denne beskrivelsen synliggjort hvordan Profkart Mestring gir mulighet for en heldigital gjennomføring av veiledning og oppfølging av jobbsøkere og sykmeldte. Vi har vist hvordan det vektlegges en holistisk tilnærming i den digitale veiledningen, basert på erfaringslæring.