Trenger du digitale verktøy og metoder som løfter og styrker folk?

hot-air-balloons_Til+artikkel+2x3

Nytt digitalt sertifiseringskurs i Profråd Karriere 8. – 11. juni

Å bli bevisst egen kompetanse gir motivasjon og en tydeligere retning i jobb og utdanning. Valg av verktøy i veiledningsprosessen har mye å si for veisøkerens opplevelse og utbytte.

Profråd Karriere gir deg som veileder og coach et anerkjent digitalt verktøy med tilhørende metodikk. Dine veisøkere vil oppleve en inspirerende og effektiv kompetanse- og ressursutforsking – som løfter dem til ny innsikt og ny handlingskompetanse. Prosessen er uavhengig av om behovet dreier seg om jobbskifte, jobbsøk eller utdanning.

Sertifiseringskursene i Profråd Karriere gjennomføres i samarbeid med NTNU. Og studentene er begeistret; for kurset og for læringsutbyttet. Kursene får gjennomgående svært høy score på evaluering. Ett av de siste kursene fikk 5,8 av 6 mulige poeng på helhetsinntrykk.

Her er noen tilbakemeldinger fra studenter på de siste kursene:

  • «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» er en av de mest nyttige og lærerike utdanningene jeg har tatt i voksen alder. Kursholdere var svært dyktige og skapte gode læringsrammer. For meg har det betydd både faglig påfyll og personlig vekst. Læringsmiljøet var preget av faglighet, rom for refleksjon, vennlighet og utforskende samhandling.
  • Dette kurset har økt min bevissthet om egen kompetanse, har gitt meg nye veiledningsferdigheter som jeg tar med meg inn i samhandling med veisøkere og andre.
  • Dette var et veldig matnyttig og meget spennende kurs. Kurset var godt organisert med god balanse mellom teori og praksis. Særlig var det å bruke oss selv og våre personlige erfaringer i veiledning nyttig for å reflektere over læring fra flere perspektiver.
  • Kurset var svært lærerikt, med en god blanding av teori og praksis. Jeg lærte mye om digital veiledning og ble svært positivt overrasket mulighetene som ligger i å jobbe med veiledning og læring på en digital plattform.
  • Jeg vil spesielt fremheve hvor dyktige kurslederne var til å utnytte læringsmulighetene som ligger i den digitale plattformen. De var engasjerende hele veien og bidro til mitt høye læringsutbytte.

Også foreleserne fra ett av kursene har delt sin begeistring for studentenes samskapende læring på digital plattform;

  • «Eg blir inspirert av å sjå korleis studentane prøver ut karrierevegleiing i praksis og reflekterer over det dei erfarer i lys av teori som har blitt presentert og diskutert. I små grupper trener dei på vegleiingsferdigheiter, stiller seg til disposisjon for kvarandre som vegsøkarar og gir kvarandre støttande og konkrete tilbakemeldingar som observatørar. Alt dette krever at ein er trygg på kvarandre og har tillit til kvarandre. Det er fasinerande å sjå at dette er mogleg å få til digitalt – når ein sit hundrevis av mil ifrå kvarandre og aldri har møtt kvarandre før.» (Gunhild Roald, førsteamanuensis i rådgjevingsvitskap ved Institutt for pedagogikk og livslang læring)

Å lære er å oppdage

Og kanskje er kursets og Profrådverktøyets metodikk noe av nøkkelen til den gode læringsopplevelsen. Erfaringslæring tar utgangspunkt i nettopp erfaringer. I studiet benyttes de personlige erfaringene i veiledningstrening og i refleksjoner rundt personlig læring og utvikling. Organiseringen legger til rette for et tillitsfullt og empatisk læringsmiljø der erfaringer deles for felles læring. Ny selvinnsikt og kompetanse skapes gjennom oppdagelser i meningsfull samhandling med andre.  Erfaringslæring er en systematisk læringsprosess fra tidligere erfaringer, via refleksjon og ny innsikt, til nye erfaringer og ny kompetanse.

Neste sertifiseringskurs gjennomføres digitalt i juni.
Ble du litt nysgjerrig på hvordan du kan komme i gang med Profråd Karriere?
Neste sertifiseringskurs gjennomføres digitalt i juni. Les mer.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å prøve ut Profråd Karriere.