Hvor godt klarer du å beskrive din personlige kompetanse?

sailors work with sails at a height on a traditional sailboat in the sea

Og hva er effekten av å bygge kompetansebeskrivelser sammen?

Å beskrive seg selv og sin egen kompetanse kan være utfordrende. Særlig når beskrivelsene skal inneholde både formell kompetanse, erfaringskompetanse og personlig kompetanse – relatert til oppdrag og oppgaver. [1]

Å beskrive hva du har gjort er en ting. Å beskrive det som kompetanse er noe helt annet. Da kan det være nyttig å reflektere sammen med en kollega, eller en annen som kjenner deg godt.

Effekten av å gjøre det SAMMEN med andre er mer kraftfullt enn mange er klar over.

Jeg har i tidligere stillinger vært ansvarlig for anbudsprosesser og salgspresentasjoner. Da fikk jeg erfare hvor vanskelig det kan være å fremskaffe utfyllende kompetansebeskrivelser. Beskrivelsene som var utarbeidet representerte i for liten grad medarbeidernes erfaringskompetanse og personlige kompetanse.

Så hvordan kunne jeg angripe dette på en effektiv måte?

I starten ba jeg kollegaer om å beskrive hverandres erfaringer og opplevde kompetanse. Dette var et steg i riktig retning; særlig når kollegaene jobbet sammen om en felles beskrivelse.

MEN; det største løftet skjedde når hver medarbeider selv fikk innspill og reflekterte SAMMEN med kollegaer over egen kompetanse i en trinnvis og strukturert prosess.

Og effekten ble faktisk tredobbel:

  1. Virksomheten fikk utviklet kompetansebeskrivelser med høy kvalitet – og medarbeiderne fikk eierskap til egne kompetansebeskrivelser.
  2. Arbeidsprosessen bevisstgjorde individuell og samlet kompetanse. Prosessen gav også en økt felles forståelse for avdelingens oppdrag. Medarbeiderne spilte mer på hverandres spisskompetanse i etterkant av prosessen og de sto sterkere SAMMEN i hverdagen.
    Kort sagt; økt leveransekraft. Prosessen gav også økt motivasjon for å jobbe med utviklingsoppgaver, endringer og nye utfordringer.
  3. Relasjonene og tryggheten i teamet ble styrket, tilhørigheten økte og arbeidsmiljøet ble bedre.

Prosessen med å fremskaffe utfyllende kompetansebeskrivelser gav altså mye mer enn forventet.

Stein Amundsen beskriver i sin bok[2] «Empowerment i arbeidslivet» KOMPETANSE og kompetansebevissthet som en av de fire faktorene som fremmer empowerment i arbeidslivet. De tre andre er tilhørighet, meningsfullhet og autonomi.

Felles kompetansebevissthet fremmer relasjoner og tilhørighet.
Det fremmer læring. Det er lønnsomt.

Som leder og veileder kan du legge til rette for et skapende fellesskap der mennesker oppdager, lærer og utvikler seg hver for seg og SAMMEN. Du kan sette de skapende kreftene i sving og frigjøre energi og arbeidsglede. Kanskje du selv også trenger hjelp til å se alle sidene av din egen kompetanse? Jeg måtte også be om hjelp fra andre. Det er nemlig ikke helt enkelt.

Våre liv skapes og leves i relasjoner. Det er i møte med andre vi utvikler vår uttrykksmåte og selvforståelse. Til det trenger vi hverandres forståelse og vilje til uttrykk. Det er i relasjoner at vi blir skapende, stagnerer eller blir destruktive.[3]

I Dubai bygges verdens høyeste bygning som skal bli svimlende 1007 meter høy når den er ferdig. Bygningsarbeidet startet med å grave seg dypt nedover i bakken. De startet først med en solid fundamentering av byggverket. Bygningsarbeidere jobbet i mange måneder før de første delene av skyskraperen kom til syne over bakken. Dette for å sikre et bygg, med et fundament og en grunnmur som er solid nok til å stå i mange generasjoner fremover.

Slik er det også ofte med lærings- og utviklingsarbeid. Først må vi se innover og finne fundamentet for læring og utvikling. Mest kraftfullt er det når vi har noen å gjøre det sammen med.  Ved hjelp av hverandre kan vi øke vår selvinnsikt, bli modigere i relasjoner og mer skapende i arbeidet.

Ønsker du å bygge en sterk grunnmur hos dine medarbeidere eller veisøkere? Da kan jeg anbefale følgende:

  1. Bruk verktøy for interesseutforsking og der temaene er knyttet til både yrker og arbeidsoppgaver, erfaringer i arbeidslivet samt egenvurdert kompetanse.
  2. Tren på kommunikasjons- og relasjonsferdigheter med folka dine. La dem lære seg konkrete ferdigheter i å stille spørsmål og utforske ressurser hos seg selv og hos andre. Relasjonskompetanse etterspørres i dagens arbeidsliv.
  3. Velg en dokumentert metodikk med oppgaver og progresjon som sikrer at både virksomheten, teamet og den enkelte får ønsket utbytte av de prosessene du iverksetter.

Profråd Interesse er nettopp et verktøy for å bevisstgjøre kompetanse for enkeltmedarbeidere og team. Verktøyet kan benyttes av ledere og HR-medarbeidere, eller av deg som er veileder for andre veisøkere. I veiledning med Profråd Interesse fremmes menneskers selvinnsikt gjennom utforskende refleksjoner;  individuelt og sammen med andre. Både evnen til å ta valg og til å ha handlekraft, er knyttet til graden av selvinnsikt.

I sertifiseringskurset til Profråd Interesse trener du på veilednings- og fasiliteringsferdigheter knyttet til praktisk bruk av verktøyet. Etter gjennomført sertifiseringskurs kan du benytte Profråd Interesse til å jobbe effektivt med en bred og variert utforsking av kompetanse og andre ressurser. Sertifiseringskurset danner et godt grunnlag for å jobbe videre med utforsking av kompetanse og interesser i team og grupper.

Vil du vite mer om Profråd Interesse og bestille en demokartlegging? Les her

Vil du lese mer om kurset og melde deg på? Les her

_______________

Referanser:

1.  Tredelingen viser til Kompetansetrekanten i boken «Gode fagfolk vokser» av Greta Marie Skaug (2017)

2. Myndiggjøringsmodellen i boken «Empowerment i arbeidslivet» av Stein Amundsen (2019)

3. Hentet fra forordet til boken «Gruppeveiledning, læring og ressursutvikling» av Ragnvald Kvalsund og Kristin Meyer (2017)

 Artikkelen er skrevet av Karen Hannasvik