Mestringshistorier – et kraftfullt redskap i oppfølging av sykmeldte

shutterstock_340838027_1800x1200

«I et hvert problem ligger en frustrert drøm, let etter den!» *

I møte med en sykmeldt medarbeider kan du som leder velge hva du gir fokus. Det som gis oppmerksomhet forsterkes, og det påvirker følelser, tanker og holdninger.

Du kan i en samtale velge om du vil ha et sykdoms- og problemfokus eller et ressurs- og mulighetsfokus. I en fase med helsemessige utfordringer og fravær fra jobben, kan selvbildet til den sykmeldte bli skadelidende. Tanker og følelser kan fort bli farget av mismot med redusert tro på egne ressurser og muligheter.

Raskere tilbake i jobb og bedre relasjoner

Mestringshistorier som hentes fram, kan derimot løfte en sykmeldt medarbeider mot økt fremtidstro og mestring, gi bedre funksjon og helse, samtidig som den sykmeldte kommer raskere tilbake på jobb. Mestringshistorier bevisstgjør ressurser og peker på muligheter! 

Med utgangspunkt i kunnskap om oppmerksomhet og tolkning, kan vi si at jobbrelasjonene og jobberfaringene blir farget av de fortellingene vi sammen lager. I oppfølgingen av en sykmeldt medarbeider kan du som leder aktivt benytte tidligere mestringshistorier som en kilde til glede og energi. Gjort på en god måte er det også sterkt relasjonsbyggende.

En los gjennom ulendt farvann. 

Mestringserfaringer knyttes i samtalen i størst mulig grad til kompetanse, jobbinnhold og samarbeidsrelasjoner. Mestringshistoriene hjelper deg som leder til å finne aktiviteter og innhold til oppfølgingsplanen, og til støttende kollegaer i arbeidsmiljøet. Du veileder din sykmeldte medarbeider gjennom utforskende spørsmål til å oppdage arbeidsoppgaver som kan bidra til motivasjon, mestring og en hensiktsmessig progresjon i friskmeldingen. Mestringshistorier peker også på intensjoner, verdier og behov. De tilfører flere perspektiver, og de loser oss forbi frustrasjoner og ulendt farvann til et klarere bilde av en ønsket situasjon.

Her og nå – hva kan være mulig og hva trengs?

Mestringshistoriene må også omhandle hele livssituasjonen til den sykmeldte. Hvilke ressurser kan finnes? Hva trenger den sykmeldte for å starte opp igjen eller øke tilstedeværelsen? Hva kan du som arbeidsgiver og andre kan bidra med? Samtalen kan da oppsummeres med et tydelig fokus på «Her og nå»:

  • Hvilke arbeidsoppgaver kan du utføre nå?
  • Hvilke arbeidsoppgaver kan du utføre med noe tilrettelegging?
  • Hvilke arbeidsoppgaver kan du ikke utføre?
  • Hva trenger du ellers for å komme tilbake på jobb?

Kompetanse, mening, mestring og autonomi

Denne empowerment-tilnærmingen til sykefraværsoppfølging handler om å legge til rette for en arbeidssituasjon som gir en opplevelse av mening, tilhørighet og autonomi. Medarbeiderens opplevelse av egen kompetanse er et sentralt motivasjonsfremmende og myndiggjørende innholdselement i dialogen med en sykmeldt medarbeider. Stein Amundsen presenterer i sin bok Empowerment i arbeidslivet (2019) Myndiggjøringsmodellen med utdypende beskrivelser av betydningen disse elementene har for helse, trivsel og produktivitet mm i arbeidslivet. Anbefales!

Så hvordan kan det gjennomføres i praksis? 

Profkart Mestring er et digitalt verktøy som legger til rette for å bruke mestringshistorier metodisk i dialog og oppfølging av sykmeldte medarbeidere.

Profkart Mestring har strukturerte samtalemaler som leder deg igjennom alle elementer som kan påvirke medarbeiderens arbeidsevne og arbeidsmuligheter. Profkart Mestring hjelper deg som leder til å lykkes med et mestringsfremmende innhold i samtalene. I sertifiseringskurset lærer du en ressursorientert metodikk for dialog. Undervisning og trening rettes direkte mot å oppøve effektive og kraftfulle metodiske oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter i samtaler.

Les mer om Profkart Mestring her og be om en demo

Forfatter: Karen Hannasvik

* Sitat under bildet: Inga Bøe, Sunnhetskonsulent Danmark